De omgevingswet, stand van zake.

De omgevingswet komt er aan! De voorbereidingen hiervoor lopen al jaren en zullen nog een aantal jaren doorgaan. Ook bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug is tijdens de aanloop heel veel werk verzet. 
Waarom wordt deze wet ingevoerd? Het doel van de omgevingswet is zaken, die met de omgeving te maken hebben sneller, goedkoper en eenvoudiger te laten verlopen. Ook kunnen burgers straks eenvoudiger initiatieven starten. De huidige wetten zijn niet meer van deze tijd. Ze veroorzaken hoge kosten en spreken elkaar soms zelfs tegen. De burger ziet “door de bomen het bos niet meer”. Vereenvoudiging, een snellere afhandeling en ondersteunen van initiatieven van burgers wordt door deze wetswijziging veel beter én laagdrempelig. De invoering van de omgevingswet is al een aantal keren uitgesteld en staat nu voor midden dit jaar gepland.
In de aanloop naar de Omgevingswet zijn er in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen jaren een reeks van participatie-initiatieven geweest, zijn voor Raadsleden informatiesessies gepland en heeft het college een reeks van voorstellen aan de Raad gedaan. Twee van deze voorstellen zijn recentelijk door de Raad aangenomen. In deze voorstellen wordt de toekomst tot 2040 van de Utrechtse Heuvelrug geschetst. Het gaat om de toekomstvisie en de (concept) omgevingsvisie. In beide documenten laat de gemeente zien hoe zij de fysieke leefomgeving wil inrichten. De omgevingsvisie is gedetailleerder dan de toekomstvisie. Beide stukken bestrijken een lange periode en zijn “hoog over". Ze bevatten wensen over het wat en niet hoe de wensen over het ruimtegebruik concreet wordt ingevuld. Het gaat over zaken als natuur(behoud), wonen en werken, verkeer, recreatie, landbouw, klimaatadaptatie, duurzame energie. Allemaal zaken waar ruimte voor benodigd is en waar het vaak lokaal dringen is. De gemeente kunnen we niet groter maken. We moeten het doen met de ruimte die er is. Daarom is er een vervolg over hoe de ruimte verdeeld moet worden zodat aan zoveel mogelijk eisen en wensen kan worden voldaan.
De straks vastgestelde omgevingsvisie vormt de basis van lokale omgevingsplannen waar het accent ligt op het hoe” we de ruimte gaan benutten en welke keuzes we maken. De omgevingsvisie en de omgevingsplannen zijn niet in-beton-gegoten. Waar nodig en wenselijk zal de omgevingsvisie en kunnen de omgevingsplannen worden aangepast aan nieuwe wensen, ontwikkelingen en inzichten. Voor geïnteresseerden in de toekomstvisie, de (concept) omgevingsvisie en de omgevingswet: https://www.heuvelrug.nl/omgevingswet.
De VVD heeft zich bij monde van de portefeuillehouder Han Guillaume constructief opgesteld, zodat een zo prettig mogelijke en veilige leefomgeving behouden blijft. Respect voor de belangen en wensen van burgers én ondernemingen vanuit het VVD perspectief heeft altijd op de voorgrond gestaan.
Bij de concrete uitwerking van de omgevingsvisie in lokale omgevingsplannen is het mogelijk te participeren. Dat kan ook al bij de samenstelling van de definitieve omgevingsvisie (deze wordt later dit jaar door de Raad vastgesteld). Houd daarom “De Kaap”, de gemeentelijke nieuwsbrief of de gemeentelijke website goed in de gaten. Hier worden informatie- en participatiebijeenkomsten in uw dorp aangekondigd. En u kunt natuurlijk ook contact opnemen met de uw VVD-dorpsraadslid.

Han Guillaume