Raad keurt Bestemmingsplan Buitengebied Driebergen op 7 mei 2020 goed

Begin deze maand heeft de gemeenteraad het aangepaste bestemmingsplan Buitengebied Driebergen goedgekeurd. En dat was nodig ook want het oude bestemmingsplan was van 2004. Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. VVD fractie is van mening dat na jaren van voorbereidend werk, intensieve contacten met belanghebbenden door zowel de gemeente als raadsleden, inspraak, procedures, rechtsgangen die onze gemeente overigens veel geld hebben gekost, afwikkelen cq beantwoorden van tientallen zienswijzen, er door het college een bestemmingplan is gepresenteerd dat nu rijp was ter besluitvorming. Hierbij moet worden vermeld dat tijdens het proces de plannen van de eigenaar van het landgoed Broekbergen van zodanig aard waren, dat dit buiten het bestemmingsplan is gehouden. Een juiste keuze. Hier komen we later dit jaar op terug.

 

Onze fractie kon zich in het algemeen goed vinden in de uitgangspunten van dit bestemmingsplan. Flexibiliteit, aandacht voor de natuur, behoud en bescherming van culturele elementen. Met name de ruimte die wordt geboden aan agrariërs om kleinschalige nevenactiviteiten te ontplooien, is zeker een verbetering. Vooruitlopend  op een toekomst waar intensieve veehouderijen niet wenslijk zijn in deze prachtige omgeving en waarbij circulair boeren juist zal worden bevorderd, kan hierdoor het voedsel zoveel mogelijk lokaal worden geproduceerd en afgezet.

 

Hoewel de natuur en natuurwaarden in dit plan goed worden beschermd, kan gezien de mogelijke toekomstige recreatieve en economische druk op het gebied  toenemen. Wij willen graag vaststellen dat het behoud en versterken van de natuurlijke waarden cq biodiversiteit van groot belang zijn en niet alleen van onze prachtige gemeente. We zullen de komende jaren dan ook alert moeten zijn op ontwikkelingen die hiermee in strijd zijn.

 

Opvallend was dat van de meer dan 1000 pagina’s en tientallen zienswijzen en wijzigingen et cetera, tijdens de raadsavond, die overigens digitaal werd georganiseerd, de discussie zich toespitste op een locatie die betrekking had op twee woningen. Woningen waarvan er één al in de 19e eeuw is gebouwd als boerderij.  De andere ontstaan uit een schuur aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw. En al meer dan twintig jaar bewoond. Sinds het vaststellen van het huidige bestemmingsplan in 2004 zijn deze woningen, boerderij en verbouwde schuur, door de toenmalige gemeente en Raad van Driebergen alsmede de Provincie Utrecht aangemerkt als zorgwoningen omdat ze toen deel uit gingen maken van het landgoed Broekbergen. Tot op de dag van vandaag wonen er mensen in deze woningen. Indien, zoals D66 en de BHV Lokaal hadden gewild, de woningen de bestemming zorg zouden blijven houden en deze bij het vertrek van de huidige bewoners als zodanig kunnen worden ingericht middels een persoonsgebonden uitsterfconstructie, zoals door diversen is voorgesteld, dan zijn we weer 30 jaar verder.  In 2050 zouden deze woningen dan beschikbaar komen voor zorg en is er straks ongeveer 50 jaar sprake geweest van gewone bewoning! Dat lijkt ons onwenselijk. Daarnaast zouden deze mensen hier de aflopen 20 jaar illegaal hebben gewoond waartegen de gemeente nooit heeft opgetreden. Net als bij alle andere wijzigingen en zienswijzen in het bestemmingsplan werden wij ook hier geacht een afweging van belangen te maken. Hierbij telde ook mee de toezegging zoals gedaan door de inwoners over het afbreken van een te groot herbouwde schuur. Het college stelde voor de bestemming te wijzigen in wonen. Dat leek ons een veel verstandiger stap op deze afgelegen en kwetsbare  locatie. Hiermee sluiten we hopelijk voor alle partijen een hoofdstuk af en kijken met belangstelling uit naar de behandeling van bestemmingsplan landgoed Broekbergen.

 

Ron van der Laan,

 

VVD Fractie