Is de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Maarn een stukje dichterbij?

Op donderdag 27 juni jl. heeft de raad het raadsvoorstel “Uitgangspunten en voorbereiding gebiedsontwikkeling Trompplein en Breeschotenlaan inclusief MFA Maarn en woningbouw “ aangenomen. De voorwaarden daarbij werden middels een amendement, ingediend door VVD, OPEN, D66, CDA en CU, aangenomen met tegenstemmen van SGP en BVH.

Op 13 punten werden de voorwaarden aangepast of vernieuwd. Enkele belangrijke punten daaruit: 

- Er dient een representatieve stuurgroep te worden samengesteld die de belangen van de diverse

stakeholders recht doet.

- Er moet een integrale oplossing worden gevonden voor verkeer en parkeren.

 - Uitgangspunt is een volwaardige sporthal die zeven dagen per week beschikbaar is en op

voorwaarde van een structureel dekkende exploitatie.

 - De mogelijkheden van een bibliotheekfaciliteit met inbreng van bibliotheek ZOUT, scholen en

 vrijwilligers wordt verkend.

 - De gemeente zal zich inspannen binnen de geldende kaders de levering van de grond onder met de

 Stichting De Twee Marken overeen te komen voorwaarden op termijn te laten plaats vinden.

Dit laatste is belangrijk. Want door het dreigend faillissement van de Stichting dreigde het dorpshuis

 gesloten te worden.

 

Door de borgstelling van de gemeente en de daaruit vloeiende overname van de

grond kan de gemeente een zgn Grex (grondexploitatie) openen waaruit de noodzakelijke

onderzoekingen kunnen plaats vinden zonder dat ten koste gaat van de exploitatierekening van de

gemeente. En kan de Stichting aan haar verplichtingen (o.a. rente en aflossing) voldoen.

Hier voorafgaand hebben de partijen zich gebogen over het dilemma: Nu het raadsvoorstel

(geamendeerd) aannemen of het besluit daarover een half jaar uitstellen om eerst een Programma

 van Eisen op te stellen zoals verschillende inwoners en enkele partijen wilden.  Uiteindelijk is door

 een meerderheid voor het eerste gekozen. Daarmee het voortbestaan van de Stichting en het open

 houden van het dorpshuis zeker te stellen en de gemeente de financiële ruimte te geven voor de

 noodzakelijke verdere voorbereidingen.

 

De oecumenische basisschool De Ladder heeft aangegeven voorlopig af te zien van deelname aan de

ontwikkeling van een MFA.

 Men wil eerst wachten op de resultaten van de diverse onderzoeken en de definitieve uitwerking van het Programma van Eisen .

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp?

Op de gemeentelijke site vindt u alle informatie.