Amendement lokaal duurzaamheidsfonds

Gisteravond heeft de VVD samen met BVHLokaal een amendement ingediend bij het voorstel om een lokaal duurzaamheidsfonds in te richten voor projecten gericht op grootschalige duurzame energie. Duurzaamheid is en blijft voor ons heel belangrijk, maar wel op een verantwoorde manier en een verantwoord moment. Waarom we van mening zijn dat nu niet het juiste moment is voor een dergelijk fonds lees je hieronder.

 

Onze gemeente heeft op dit moment te hoge schulden, geen sluitende begroting en nog altijd oplopende tekorten op het Sociale Domein. We hebben als raad daarom eerder al besloten dat onze prioriteit schuldreductie is. Daarnaast zitten we midden in een besluitvormingsproces voor een grote bezuiningsopgave. Om de afweging met betrekking tot het bezuinigen integraal en participatief te doen is er lijst met mogelijke bezuinigingen opgesteld en een consultatie geweest voor inwoners om op te halen waar we op zouden moeten en kunnen bezuinigen. Hieruit kwam een sobere overheid naar voren, maar ook dat het stoppen met subsidies aanvaardbaar is.

Dit samen maakt ten eerste dat instemmen met oprichten van een lokaal duurzaamheidsfonds buiten dit proces om in tegengestelde richting een verkeerd signaal geeft richting inwoners en participanten.

Ten tweede is dit ook niet in lijn met de afspraken die we als raad hebben gemaakt.

Ten derde is er nog weinig zicht op stabiliteit en controle wat betreft de financiƫn. De tegenvallers blijven komen en onze bezuinigingsopgave blijft toenemen wat maakt dat dit voorstel op de verkeerde tijd en plaats is op dit moment.Ten vierde past het voorstel inhoudelijk niet goed in ons afwegingskader. Een paar uitgangspunten zijn bijvoorbeeld dat onze schaarse ruimte pas wordt belast als er maximaal op besparen/vraagreductie en de beschikbare daken is en wordt ingezet.

En als laatste gaan we als gemeente in U10 verband een concept bod opstellen naar aanleiding van de doelstellingen in het Klimaatakkoord met betrekking tot CO2-reductie. Het lijkt ons logisch om een eventuele stimuleringsregeling daar op aan te laten sluiten. Zeker gezien de financiƫle situatie en het nog onduidelijk is of en hoeveel we hiervan aan bijdrage krijgen vanuit het Rijk.

 

Ondanks de specifieke voorgeschiedenis met betrekking tot herkomst van de middelen en het feit dat de VVD duurzaamheid wel heel belangrijk vindt maakt de huidige context dat wij ons genoodzaakt zien nu een andere afweging te maken. Er is twee jaar gelegenheid geweest om de middelen in te zetten conform het eerdere voorstel (fietsenstallingen met zonnepanelen) en dat is niet gelukt.

 

VVD diende daarom samen met BVH een amendement in dat beoogt deze middelen niet aan te wenden voor een lokaal duurzaamheidsfonds en daarmee geen middelen te onttrekken aan de algemene reserve waarmee onze schuld in ieder geval niet verder zal toenemen. Het is een scherpe keuze, maar met oog voor brede belangen in het heden, in lijn met onze raadsbrede afspraken en verantwoordelijkheden en respectvol richting de consultatie waarin het bezuinigen op meer algemene voorzieningen centraal staat. Met de steun van Open kan dit voorstel nu op een meerderheid rekenen