Renovatie CBS De Zonheuvel

Maandagavond heeft de Raad met een meerderheid besloten geen extra middelen beschikbaar te voor het liggende renovatieplan voor CBS De Zonheuvel. Wat een grote teleurstelling was voor het schoolbestuur, de ouders en de kinderen. Het was en is een enorm ingewikkelde casus en speelt inmiddels ook al jaren. Het is het schoolgebouw ook duidelijk aan te zien dat er iets moet gebeuren.

 

Afgelopen maart was het beschikbare budget voor de renovatie vastgesteld en school heeft daarop de aanbesteding gedaan met als resultaat een gat van ruim een miljoen tussen het budget en de laagste inschrijving. Dit was de aanleiding voor de wethouder om een raadsvoorstel te doen om voor nieuwbouw te kiezen met woningbouw als extra kostendrager. De voordelen zouden zijn dat het een duurzamer gebouw kon worden, dat er tegelijk bijgedragen werd aan woningbouwopgave en er geen tekort zou zijn. De moeilijkheid hierbij was dat we een vergelijking moesten maken tussen een uitgewerkt plan en een mogelijke oplossing. De marktwerking was niet in de nieuwbouwvariant verwerkt en als je daar een bescheiden 20% voor invult geeft dit een heel ander beeld. Het aantal woningen was geschat door iemand met ervaring met woningbouw, maar onvoldoende beeld van de locatie. De vertraging van twee jaar op papier is in de praktijk nog nooit gehaald. Grote risico’s dus bij dit scenario zowel in tijd, als in geld. Te groot.

 

De school zelf wilde graag een aanvullend budget om de geplande en uitgewerkte renovatie toch door te laten gaan. Er zijn diverse pogingen gedaan ook om het gat te dichten, maar in ieder geval te verkleinen. Er is een subsidie aangevraagd en die is ook toegekend, er is nog versoberd aan het plan en daarnaast is er aan crowdfunding gedaan. Het grote voordeel zou hier zijn dat er in februari 2019 van start gegaan kon worden met de renovatie en dat de tijdelijke huisvesting niet opnieuw bekeken moest worden. Wat gezien de staat (van onderhoud) van het gebouw ook echt gewicht heeft. De nadelen wegen in het afwegingskader van belanghebbenden niet op tegen deze urgentie. In ons afwegingskader, dat breder is dan één school en ook moet zijn, wel. Er staan namelijk nog meer scholen op de planning voor renovatie en/of nieuwbouw, die hebben dan misschien allemaal recht op een aanvullend budget. Daarnaast is de gemeentelijke en inmiddels alles dwarsbomende, context dat er geen ruimte is voor extra budget. Niet voor één miljoen, voor zeven ton of voor drie ton. Sinds we begonnen zijn als Raad is onze bezuinigingsopgave gerelateerd aan te hoge schulden uit het verleden en gigantische tekorten op het sociale domein meer dan verviervoudigd. Er is eigenlijk geen ruimte om de dingen die we moeten doen op dezelfde manier te blijven doen, laat staan daar nog een schep bovenop doen voor één school terwijl we parallel een traject starten om deze situatie te keren. Onze verantwoordelijk is om aan alle scholen en kinderen te denken, alle inwoners. Dit bindt ons met handen en voeten. We hebben de ondankbare taak om veel ‘nee’ te zullen moeten verkopen deze raadsperiode. 

 

Kiezen tussen twee financieel niet passende opties was daarom voor ons geen optie. Sec geen aanvullend budget beschikbaar stellen is niet constructief. Om deze reden hebben wij samen met CDA en Open een amendement ingediend. De subsidie die is toegekend vanuit het Rijk, is bedoeld voor aardgasvrije renovatie en in aanvulling daarop heeft het ministerie toegezegd te willen helpen met het opnieuw aanbesteden van de renovatie. Er kan dan innovatief worden aanbesteed en omdat er een breder belang is om ervaring en kennis op te doen met aardgasvrij renoveren is er meer animo voor. Hiermee is er een scenario ontstaan die zicht geeft op een project dat binnen het budget blijft. Dit was voor ons aanleiding om met het amendement daarop aan te sturen. De financiële malaise is dusdanig dat we daar naar moeten kijken. Tegelijk kan in deze variant de vertraging beperkt blijven en kan er dus waardevolle kennis en ervaring worden opgedaan met aardgasvrije renovatie. Een grote toekomstige opgave. Het is niet reëel om te stellen dat dit scenario geen risico’s draagt, maar in onze afweging wel de minste.