DE KADERNOTA

Gezonde gemeentefinanciën zijn belangrijk voor de VVD. We zullen daarom de komende periode goed op de centen moeten letten en zullen keuzes moeten maken om ervoor te zorgen dat de begroting sluit en de schulden, zoals afgesproken in het raadsprogramma, afnemen. Gelukkig zijn er nu signalen vanuit de raad dat dit ook voor andere partijen belangrijk is. Pas wanneer duidelijk is wat de financiële consequenties van het raadsprogramma zijn, kunnen we weloverwogen besluiten nemen. We moeten niet zoals sommige partijen voorstelden, nu ad-hoc nog allerlei besluiten nemen zonder te weten of dat we daar de financiële middelen voor hebben.

 

Daarom heeft de VVD samen met Open en BVHLokaal een amendement ingediend waarin nog een keer wordt uitgesproken dat de brutoschuld niet hoger mag zijn dan 160 miljoen en met een miljoen per jaar moet worden afgebouwd en waarin de afgesproken nettoschuld reductie van 8 miljoen in de komende vier jaar nogmaals wordt bevestigd en deze als kaders worden meegegeven aan het college voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma en de begroting. Dit amendement is aangenomen. Ook de motie van VVD, Open en BVHLokaal voor het invoeren van een tijdelijke investeringsstop op alle investeringen die op dit moment nog ontkoombaar zijn en verder geen nieuwe toezeggingen te doen is aangenomen.

 

 Dit zal ons hopelijk in staat stellen om in het najaar een integrale afweging te maken en ervoor te zorgen dat we de juiste prioriteiten kunnen stellen en tevens een sluitende begroting en de schuldafbouw kunnen realiseren.

 

In de kadernota worden het beleid en de financiële uitgangspunten voor het komende jaar besproken. De nota vormt de basis voor gemeentelijke begroting die in het najaar ter sprake komt. De kadernota is beleidsarm, dat wil zeggen dat de ambities uit het raadsprogramma hierin niet zijn opgenomen. De gepresenteerde kadernota is sluitend maar een ruwe schatting voor opname van de ambities uit het raadsprogramma laat een structureel tekort van ongeveer vier miljoen zien. Dat is slecht nieuws, zeker gezien de ook al hoge schulden van de gemeente.