Dienstbaar en modern

Vertrouwen is de basis van een goede relatie tussen de gemeente en haar inwoners en ondernemers. Inwoners en ondernemers hebben het gevoel dat de gemeente er voor hen is wanneer de gemeente goed werk levert, hun belangen goed afweegt, hen niet met allerlei onnodige regels lastigvalt en verantwoord omgaat met geld.

Vooruitkijken

Wij willen een gemeentebestuur dat oog heeft voor langetermijnontwikkelingen en verder kijkt dan de eigen zittingsperiode. We willen daarom dat het college en de raad rekening houden met wijzigingen in de wensen van de inwoners, toekomstige technologische mogelijkheden, nieuwe taken en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Participatie

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de inwoners van begin af aan betrekt bij belangrijke beslissingen rond hun straat, buurt of dorp. En dat de gemeenteraad de opvattingen van de inwoners zwaar meeweegt bij zijn beslissing.

De gemeente maakt waar mogelijk gebruik van nieuwe (technologische) ontwikkelingen en betrekt inwoners op een moderne en interactieve manier bij haar besluitvorming. Zij legt op een open en transparante manier verantwoording af over het participatieproces. Ook stimuleert zij experimenten om op nieuwe manieren inwoners en ondernemers te betrekken.

Wij willen dat de gemeente consequent handelt, zich verantwoordt voor genomen beslissingen en de inwoners en ondernemers goed en tijdig informeert.

Dienstbare en moderne gemeente

Wij willen professionele, klantvriendelijke ambtenaren die zich in de inwoner verplaatsen, snel reageren en kwaliteit leveren. Indien mensen zelf niet naar de gemeente kunnen komen, komt de gemeente op afspraak zo mogelijk naar hen toe. Ambtenaren denken mee, zoeken naar oplossingen, kijken wat wél kan.

Wij willen vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.

Het online aanvragen en melden moet gemakkelijker worden. Wij willen dat de gemeente aanvragen vlot en volgens afspraak afhandelt en van tevoren aangeeft wanneer iemand antwoord kan verwachten. De gemeente helpt de inwoners actief in het omschakelen naar digitale aanvragen.

De gemeente spant zich in om een veilige en betrouwbare digitale overheid te zijn. Voor inkoopbeleid, basisregistraties en belastingen maakt ze gebruik van digitale mogelijkheden en zorgt zij dat ze haar zaakjes op orde heeft.

Digitalisering heeft voor ons een hoge prioriteit. Als de gemeente veel digitale producten aanbiedt, dient ze het gemak van de inwoners en ondernemers en houdt ze meer tijd over om naar hen toe te gaan.

Wij willen dat vooral degenen die geen computer hebben of de digitale ontwikkelingen niet bij kunnen houden, vooralsnog van de ‘klassieke’ dienstverlening door de gemeente gebruik kunnen blijven maken; ook willen we dat de papieren berichtgeving en communicatie voor hen blijven bestaan.

De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de (digitale) privacy van inwoners en bedrijven is gewaarborgd.

We vinden het vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen onze inwoners hun zaken regelen wanneer het hun uitkomt.

De gemeente moet helder communiceren, in begrijpelijke taal.

De gemeentelijke website bevat veel belangrijke informatie voor de inwoners. Mensen hebben echter vaak moeite de informatie te vinden, die ze zoeken. We willen daarom dat de website en de zoekfunctie daarvan gebruiksvriendelijker worden gemaakt De gemeente is er voor de inwoners en daarom vinden we het belangrijk te weten of de inwoners tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. We willen daarom dat de inwonerstevredenheid periodiek wordt gemeten en de resultaten van de metingen periodiek worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Indien uit de evaluatie van de huidige pilot ‘onafhankelijke klachtenbehandelaar sociaal domein’ blijkt dat een ombudsfunctie meerwaarde heeft voor onze gemeente, willen we dat de gemeente een ombudsman aanstelt: een volledig onafhankelijke functionaris, die door de gemeenteraad wordt benoemd en die klachten onderzoekt over de manier waarop de gemeente de klager (of een ander) heeft behandeld.