Veilig voelen en geen overlast ondervinden

Onze inwoners moeten ongestoord kunnen wonen en ze moeten veilig over straat kunnen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daarvoor kunnen ze zelf al veel preventieve maatregelen nemen. Maar helaas is dat niet altijd genoeg. Daarom is het belangrijk dat de gemeente alles uit de kast haalt om de veiligheid van de inwoners te vergroten en de politie helpt criminaliteit en overlast fors aan te pakken.

Er is nog steeds meer criminaliteit in onze gemeente dan in de omliggende gemeenten. Er moet veel meer geïnvesteerd worden om die te verminderen. Een effectief gebleken oplossing is het permanent invoeren van de kentekenscans langs de invalswegen.

De gemeente faciliteert actief initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Daardoor kan iedereen een oogje in het zeil houden in de eigen buurt en anderen waarschuwen als het nodig is.

We willen dat de straatlantaarns voldoende licht uitstralen (conform de Richtlijn openbare verlichting/het Politiekeurmerk Veilig Wonen). De veiligheid van de inwoners staat voor ons immers altijd voorop.

We willen dat de politie zichtbaar is op straat. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid en spelen inmiddels een onmisbare rol bij de handhaving van regels en de bestrijding van criminaliteit, herrie in de nacht en overlast door hangjongeren. Om te zorgen dat alle hinder en ergernissen goed kunnen worden aangepakt, moeten er voldoende BOA’s in vaste dienst worden aangesteld en actiever worden ingezet op handhaving.

Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.

De gemeente moet alert zijn op ‘ondermijning’ (vermenging van de onderwereld en de bovenwereld). Voor een succesvolle aanpak van en preventie tegen georganiseerde misdaad is goede straatinformatie essentieel: wijkagenten, buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s), boswachters, jeugdwerkers en handhavingsambtenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Inwoners en ondernemers zullen verdachte informatie moeten delen. De gemeente zal hier aandacht aan moeten geven.

Mensen moeten makkelijk aangifte kunnen doen van een misstand of misdrijf. Dat kan traditioneel op het politiebureau, via de wijkagent of per telefoon, maar we willen dat mensen ook gebruik kunnen maken van steeds verdergaande mogelijkheden op internet.

We willen dat de gemeente specifieke aandacht besteedt aan de veiligheid van groepen inwoners die in ons land regelmatig worden geconfronteerd met intimidatie en geweld, zoals de LHBTI-inwoners (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen).