Met plezier naar school kunnen

Op school doen kinderen veel kennis en ervaring op; daarmee kunnen ze zich ontplooien, de basis leggen voor een baan en een zelfstandige toekomst opbouwen. Ook leren ze wat onze normen en waarden zijn en hoe we met anderen omgaan. 

Kinderen moeten zich op school thuis kunnen voelen.

De gemeente zorgt voor goede schoolgebouwen en een veilige schoolomgeving. De schoolgebouwen zijn geschikt voor nieuwe (technologische) ontwikkelingen, lesmethoden en behoeften.

Om in de toekomst mee te kunnen bewegen met een veranderende leerbehoefte van leerlingen zijn wij voor het flexibel bouwen van schoolgebouwen.

Leegstand van schoollokalen vinden we niet acceptabel. Daarom zijn wij voorstander van het brede-schoolconcept, waarbij meerdere activiteiten voor opgroeiende kinderen in de lokalen kunnen plaatsvinden. Ook meerdere scholen onder één dak zijn een goede oplossing om leegstand te voorkomen.

Gymnastiekzalen en andere ruimten van scholen worden zoveel mogelijk gebruikt voor multifunctionele doeleinden (sportactiviteiten, cursussen, koor- en toneelrepetities, uitvoeringen, enz.).

Wij verwachten van de gemeente dat deze de vroeg- en voorschoolse educatie en de samenwerking tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het primaire onderwijs stimuleert. Dit, om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten.

Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van schooluitval. Wij willen dat zij voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim consequent aanpakken.