Mensen kunnen zich ontplooien

Betaald werk is van groot belang voor mens en samenleving. Het leidt tot zelfstandigheid. We verdienen er onze boterham mee en het levert ons vele contacten op. Het biedt ons de kans ons te ontplooien. Maar er zijn ook andere manieren onze talenten te ontwikkelen en te gebruiken; via vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Als mensen werkloos zijn (geworden) en een uitkering ontvangen, moet alles erop worden gericht hen (weer) aan het werk te krijgen. Soms moeten ze eerst van hun grote schulden af om weer verder te kunnen.


Werk

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden; werk biedt de gelegenheid die te benutten.

Werken moet lonen. Mensen die vanuit een uitkering gaan werken, moeten er financieel beter van worden en zeker niet in inkomen achteruitgaan. Regelingen die ervoor zorgen dat een baan niet of nauwelijks loont, moeten daarom worden aangepast. Om die reden willen wij de grens voor toepassing van het gemeentelijke minimabeleid verlagen van 120% naar 110% van de bijstandsnorm; dit is het percentage dat in vele gemeenten gebruikelijk is.

De gemeente stimuleert werkgevers om mensen met een geringe kans op de arbeidsmarkt bij hen werkervaring te laten opdoen.


Vrijwilligers

Zorg-, welzijns- en culturele organisaties, maar ook sportverenigingen en de brandweer zijn sterk afhankelijk van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is ook goed voor de participatie van inwoners en ouderen kunnen op die manier hun kennis en vaardigheden op een zinvolle manier voor de maatschappij inzetten. De gemeente waardeert het vrijwilligerswerk en draagt het belang daarvan uit. 


Uitkering

Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet, een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen tijdelijk ondersteuning om snel weer aan de slag te komen; zij worden zo snel mogelijk geleid naar een betaalde baan; een bijstandsuitkering blijft daardoor alleen een langdurige voorziening voor degenen die tegen hun wil in de bijstand terecht zijn gekomen en ondanks al hun inspanningen daar niet meer uit kunnen komen.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat degenen die een uitkering ontvangen daarvoor een tegenprestatie leveren, die past bij hun capaciteiten. Dat is goed voor hun dagritme, hun sociale contacten, hun activering en het wennen aan werk. Daardoor vergroten zij hun kans op betaald werk. En ze doen iets terug voor hun uitkering, dat goed is voor de maatschappij. Degenen die weigeren een passende tegenprestatie te verrichten, worden gekort op hun uitkering.

De gemeente stelt in samenwerking met de Regionale Sociale Dienst een programma op om mensen door middel van een tegenprestatie te activeren. Zij spant zich tevens in om werkzaamheden op meerdere (opleidings-)niveaus te vinden, waarop uitkeringsgerechtigden kunnen worden ingezet.


Armoede en schulden

Armoede en grote schulden ontwrichten het leven van mensen. Naast preventie en vroegsignalering is het bieden van een duurzaam vooruitzicht een belangrijke pijler van het gemeentelijke beleid; bijvoorbeeld een betaalde baan voor degenen die onvrijwillig werkloos zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners die grote schulden hebben en zelf niet meer uit die situatie kunnen komen, voor hulp en een perspectief terecht kunnen bij de schuldhulpverlening. De gemeente heeft deze ondergebracht bij de Regionale Sociale Dienst.

Voorzieningen als een computer (inclusief internetverbinding) zijn essentieel voor een volwaardige deelname aan de samenleving. Zij die aantoonbaar dergelijke voorzieningen niet kunnen betalen, krijgen van de gemeente tijdelijk ondersteuning om daarover te kunnen beschikken. Daardoor worden tevens hun kansen op de arbeidsmarkt weer groter.