Ondernemen en duurzaamheid versterken elkaar

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu. Dat is ook van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische groei. De gemeente kan duurzaamheid bevorderen door milieubewust gedrag te stimuleren, het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures.

Wij willen dat de gemeente actief milieubewust gedrag stimuleert en nieuwe mogelijkheden voor zorgvuldige omgang met het milieu promoot en uitdraagt. De gemeente mag daarin zelf best vooroplopen en betrekt lokale ondernemers hierbij. 

We willen niet dat gemeentelijk milieubeleid leidt tot onevenredig hoge lasten voor inwoners (in relatie tot de rest van Nederland) en een verzwakking van de concurrentiepositie van onze ondernemers.

We willen dat de gemeente, in samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen, bevordert dat economie en ecologie elkaar juist versterken. Economische groei is mogelijk door het ontwikkelen van groene, gezonde en slimme initiatieven en door de vestiging van ‘schone’ bedrijven.

Op het gebied van ecologie en milieu moeten we zorgen dat we aansluiten bij de ontwikkelingen rond duurzame energiebronnen. De gemeente kan hier een rol spelen door het gebruik hiervan te faciliteren (en eventueel te stimuleren), bijvoorbeeld door snelle en flexibele besluitvorming. 

We willen dat de gemeente het milieubewustzijn van de inwoners en bedrijven verder aanmoedigt en versterkt. In lijn met het nationale beleid willen we uiterlijk in 2050 zijn overgegaan naar een CO2-neutrale gemeente. Dat heeft de meeste kans van slagen als de inwoners en ondernemers nauw bij die overgang worden betrokken. 

Kwaliteit van onze leefomgeving is voor onze inwoners en bezoekers een belangrijke waarde. Overlast door bedrijvigheid die de bestaande kwaliteit vermindert, willen we niet. Vanuit dit oogpunt vinden wij dat bijvoorbeeld nieuwe vestigingen op het gebied van intensieve veehouderij niet in onze gemeente passen en bestaande overlast moet worden aangepakt. 

Ondernemers en inwoners willen vaak zelf de stap maken naar een duurzamere omgeving. Voor ondernemers betekenen hergebruik van grondstoffen en een niet-vervuilende manier van produceren bovendien ook nieuwe kansen. We verwachten dat de gemeente hen daarbij faciliteert en mogelijke belemmerende regels vermindert of waar mogelijk afschaft. 

De gemeente moet niet, bovenop wat de rijksoverheid al doet, allerlei eigen duurzaamheidsmaatregelen met bijbehorende kosten opleggen aan de inwoners en ondernemers. 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wat betreft duurzaamheid en duurzame bedrijfsvoering. 

Het kabinet heeft zijn ambities voor een zogenaamde circulaire economie neergelegd in het programma ‘Nederland circulair in 2050’. Deze ambities richten zich op hergebruik van grondstoffen, een duurzame winning van nieuwe grondstoffen voor zover deze nodig zijn, geen schadelijke emissies naar het milieu en geen aantasting van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. Wij willen dat de gemeente deze ambities ondersteunt door zoveel mogelijk circulair en innovatief in te kopen en het bouwen met zo mogelijk 100% hergebruik van materialen te bevorderen. Verder willen wij dat de gemeente het nemen van energiebesparende maatregelen stimuleert. 

Wij willen de huidige manier van gescheiden inzamelen van afval verder stroomlijnen om hiermee de lasten voor het milieu en de inwoners te verminderen. Hierbij houden wij nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in het oog. 

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn geen geschikte locaties voor de opwekking van windenergie: windmolens passen niet in ons landschap en zorgen voor geluidsoverlast. We willen dat de gemeente initiatieven voor wél passende ‘groene’ energiebronnen faciliteert.

Wij vinden dat buiten onze gemeente duurzaam opgewekte energie die binnen onze gemeentegrenzen wordt verbruikt, ook mee moet tellen in de doelstelling om een CO2-neutrale gemeente te zijn.