Volop ruimte voor ondernemers

Voor welvaart en leefbaarheid is een goedlopende economie noodzakelijk. We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan met een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierbij onmisbaar. Het zijn de ondernemers die investeren in nieuwe ideeėn en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers gaat het goed met de gemeente.

Wij zetten ons in voor vrij ondernemerschap en vinden dat ondernemers zelf het beste kunnen bepalen wanneer zij hun winkel of bedrijf openen. Dit mag natuurlijk niet leiden tot overlast: bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid! 

Wij verwachten van de gemeente een grote inzet op verbetering van het ondernemersklimaat. De gemeente staat al veel te lang onderin de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeente.

Er zijn nog steeds te veel regels. De gemeente moet samen met ondernemers actief om tafel om te kijken waar regeldruk omlaag kan.

Leveranciers zijn van de inkomsten van hun leveringen afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen en waar mogelijk sneller.

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelgebied en een aantrekkelijke dorpskern zijn van toegevoegde waarde voor inwoners en trekken mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente bedrijveninvesteringszones blijft ondersteunen en stimuleren.

Winkelen is voor veel mensen aantrekkelijker als veel winkels bij elkaar in de buurt zijn gevestigd en er weinig winkels leegstaan. Daarom willen we dat de gemeente blijft inzetten op concentratie van winkels in compacte, levendige winkelgebieden.

Wij zijn trots op de vestiging van uiteenlopende (kennis)instituten (onder andere IVA, TMO, Veteranen instituut, De Baak, het Militair Revalidatie Centrum en de Landelijke Eenheid Politie) in onze gemeente. Wij willen dat de gemeente de voorwaarden schept voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor meer van dit soort organisaties en niet-vervuilende bedrijven en actief probeert dergelijke organisaties en bedrijven naar de gemeente toe te trekken.

Wij willen dat de gemeente initiatieven ondersteunt om een zakelijke regionale identiteit te ontwikkelen en te promoten, zodat we nieuwe ondernemers in de regio concreet iets te bieden hebben. Deze identiteit hoeft niet op te houden bij de gemeentegrens.

De gemeente werkt samen met het bedrijfsleven om de inzet van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces te bevorderen. Hierdoor kan hun enerzijds een volwaardige plaats in de maatschappij worden geboden (sociaal beleid) en anderzijds kan worden voorzien in een toenemende behoefte aan arbeidskrachten (economisch beleid).

Wij willen dat de gemeente bij voorkeur haar inkopen doet bij lokale ondernemingen, indien deze producten en diensten leveren die qua prijs en kwaliteit niet in ongunstige zin afwijken van die van andere leveranciers.

Nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld als huidige terreinen, eventueel na een opknapbeurt, niet voldoen aan de behoefte. Bij nieuwe terreinen wordt de natuur gerespecteerd of elders in onze gemeente gecompenseerd. Het verkeer moet ook goed en veilig geregeld worden.


Recreatie, toerisme en horeca zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente ondernemers uit deze sectoren de ruimte biedt en faciliteert. Ook willen we een gelijk speelveld voor alle soorten recreatieondernemers: hotels, B&B, campings, etc.

Onze natuur heeft een grote aantrekkingskracht en trekt daardoor veel toeristen. Recreatie en recreatief ondernemen moeten daarin altijd een balans zijn tussen economie en ecologie. Het liefst zoeken wij de win-winsituatie voor beiden. Wij willen daarom ondernemers zo veel mogelijk faciliteren en enthousiast maken om te investeren in ons prachtige gebied en hen tegelijkertijd niet hinderen met te veel regels en moeizame vergunningprocedures. Anderzijds verwachten wij van de recreatieondernemers dat zij oog hebben voor de veiligheid op hun terreinen en de natuur respecteren.

Veel inwoners, verblijfstoeristen en dagjesmensen maken gebruik van wandel-, fiets- en ruiterpaden. We vinden het belangrijk dat de gemeente deze paden zorgvuldig onderhoudt en verder ontwikkelt.

Wij willen dat de gemeente ten minste 50% van de toeristenbelasting besteedt aan toerisme en recreatie.


We stimuleren agrariėrs om ook aan landschapsbeheer te doen.

Wij willen dat agrarische ondernemers de ruimte en vrijheid houden om hun bedrijven levensvatbaar te ontwikkelen en, net als de landgoedeigenaren, de ruimte krijgen voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of een andere bedrijvigheid. Uiteraard dienen zij bij deze nevenactiviteiten aan dezelfde eisen wat betreft veiligheid, hygiėne, etc. te voldoen als de overige bedrijven op het gebied van recreatie, toerisme en horeca.

Wij vinden het belangrijk dat de maat en bedrijfsvoering van agrarische bedrijven passend is in de natuurlijke omgeving van onze gemeente. Daardoor verhogen zij de aantrekkelijkheid van het landschap. Mét productie en promotie van lokale producten bevorderen ze de uitstraling voor toeristen en dragen ze bij aan onze lokale trots.