Goed wonen

Om de gemeentelijke voorzieningen te behouden, is het nodig dat het aantal inwoners ten minste gelijk blijft; het aantal neemt echter af omdat het aantal bewoners per woning gemiddeld afneemt. Daarom vinden we het belangrijk dat er woningen worden bijgebouwd, zonder dat het groene en dorpse karakter, de leefbaarheid, de natuurgebieden en de landschappen worden aangetast.

Wij willen woningbouw op inbreidingslocaties (onbebouwde of door sloop van huizen en bedrijven vrijkomende grond binnen bebouwd gebied). Daarbij moet het mogelijk zijn om flexibeler om te gaan met de bouwhoogte mits dit past binnen de omgeving en er draagvlak voor is.

Wij willen dat de gemeente ter voorkoming van langdurige leegstand en verpaupering van gebouwen tijdig en actief zoekt naar oplossingen om dit tegen te gaan.

De Stichtse Lustwarande en de overige landhuizen en kastelen in onze gemeente zijn van onschatbare waarde. Deze waarde willen we behouden.

Om landeigenaren beter in staat te stellen hun historische eigendommen in stand te houden, willen we hen ruimte bieden om economische activiteiten op hun terrein te ontplooien. Dit in ruil voor het openstellen van hun landgoed.

Wij willen vasthouden aan de rode contouren (de grenzen om de dorpen waarbuiten niet mag worden bebouwd) als uitgangspunt voor woningbouw. Als bebouwing buiten de rode contouren wordt toegestaan, wordt ter compensatie binnen de rode contouren een even groot terrein als het bouwterrein bestemd als ‘natuur’.

Nederland wil (uiterlijk) in 2050 klimaatneutraal zijn. Het is daarom van belang dat de gemeente dit bij nieuwbouw waar mogelijk stimuleert (zuinig energiegebruik, hergebruik materialen, gezond binnenmilieu, etc.)

Er is een grote behoefte aan woningen voor specifieke doelgroepen als starters en senioren en aan woningen voor het toenemende aantal alleenstaanden. Wij willen daarom in het bijzonder aandacht voor deze specifieke doelgroepen; we willen hun wensen over woonvormen, woonomgeving en voorzieningen bij de (ver)bouw van woningen betrekken.

Vooral aan woningen die qua huurprijs (net) boven de grens voor sociale woningbouw liggen, de huurwoningen in het (vrije) middensegment, is een groot tekort. Mede daardoor stagneert de doorstroming van huurders vanuit sociale-huurwoningen naar de vrije sector en is ‘scheefwonen’ een probleem. Om vooral deze doorstroming te bevorderen, willen we voor de komende periode een andere procentuele verdeling van het aantal huur- en koopwoningen dat jaarlijks binnen de gemeente kan worden gebouwd: 25% sociale woningen, 45% woningen in de middencategorie en 30% dure woningen. Deze percentages staan voor ons niet eeuwig vast maar moeten de nu gewenste ontwikkelingen qua wonen stimuleren en ondersteunen.

Mensen die op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan, moeten vele jaren wachten voordat zij een woning krijgen toegewezen. Het is onredelijk als hun wachttijd nog langer wordt doordat bepaalde groepen automatisch voorrang krijgen (zeker als de wet dat niet verplicht). Wij zijn daarom tegen de gemeentelijke voorrangsregeling voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Wij willen dat deze groep primair wordt gehuisvest in bijvoorbeeld modulaire units, leegstaande zorgcomplexen of gehuurde kamers voor alleenstaande statushouders.

Wij willen hoogwaardig, betrouwbaar en snel internet realiseren.